Ogólne warunki NB PARTS GmbH
Daimlerstrasse 7, D-91301 Forchheim, stan na 01.01.2018

§ 1 OGÓLNE, DEFINICJA WARUNKÓW

(1) W przypadku wszystkich dostaw i innych usług obowiązują tylko następujące warunki sprzedaży i dostawy; mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 310 ust. 1 w związku z § 14 BGB. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione.

(2) Odmienne warunki klienta, których nie uznajemy w sposób wyraźny, są niewiążące, nawet jeśli wyraźnie ich nie zaprzeczamy.

(3) Włączenie i interpretacja niniejszych warunków, a także zawarcie i interpretacja transakcji prawnych z klientem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

4) Istotnymi zobowiązaniami umownymi w rozumieniu niniejszych OWS są takie klejnoty. § 307 Abs. 2 Nr 2 BGB, tj. Cła, których naruszenie zagraża celowi zamówienia i na których zaspokojeniu klient może polegać.

§ 2 OFERTY, ZAKRES USŁUG I ZAWARCIE UMOWY

(1) Nasze oferty umowne nie są wiążące.

(2) W odniesieniu do zakresu usługi objętej umową, jedynie nasze potwierdzenie zamówienia jest miarodajne. Określona tam jakość określa kompleksowo i jednoznacznie charakterystykę przedmiotu dostawy. Publiczne oświadczenia złożone przez naszych dostawców, producentów i ich asystentów lub osoby trzecie nie zawierają żadnych cech elementu dostawy, które uzupełniają lub zmieniają ten opis cech.

(3) Zmiany w projekcie i kształcie, zmiany w kolorze i zmiany w zakresie dostawy przez producenta pozostają zastrzeżone w czasie dostawy, pod warunkiem, że zmiany są uzasadnione, biorąc pod uwagę interesy naszych klientów.

(4) Częściowe dostawy są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione dla klienta.

(5) Dokumenty leżące u podstaw oferty lub potwierdzenia zamówienia, takie jak ilustracje, rysunki, pomiary i masy, należy ogólnie rozumieć jako wartości przybliżone, o ile nie zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące.

§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

(1) Nasze ceny obowiązują w ramach działalności gospodarczej plus obowiązujący podatek VAT. Podatek obrotowy, z wyłączeniem kosztów pakowania i innych opłat transportowych i transportowych.

(2) Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a dostawą jest więcej niż 4 miesiące, bez naszej odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jesteśmy uprawnieni do rozsądnego podwyższenia ceny, biorąc pod uwagę wszelkie koszty materialne, pracownicze i inne dodatkowe koszty, które musimy ponieść. , Jeśli cena zakupu wzrośnie o więcej niż 40%, klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

(3) Zapłata kwoty faktury następuje z chwilą dostarczenia przedmiotu dostawy oraz dostarczenia lub wysłania faktury, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. W przypadku dostaw towarów udzielamy 2% rabatu na płatności w ciągu 14 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.

(4) W przypadku zawinionego przekroczenia terminu płatności naliczamy odsetki w wysokości 8% powyżej obowiązującej podstawowej stopy procentowej, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia dalszych roszczeń. To samo dotyczy odroczonych należnych kwot.

(5) Kompensowanie i ograniczanie są wykluczone, chyba że roszczenie z potrąceniem lub z powodu którego dochodzi się prawa do zachowania jest bezsporne lub prawnie określone.

§ 4 OKRES DOSTAW I USŁUG, ODPOWIEDZIALNOŚĆ W OPÓŹNIENIU

(1) Terminy dostaw lub terminy, które nie zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie jako wiążące, stanowią jedynie niewiążącą informację. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy, jednak najwcześniej, gdy klient należycie wypełnił obowiązek współpracy. Jeśli zmiany w umowie zostaną uzgodnione po zawarciu umowy, może zajść potrzeba ponownego uzgodnienia terminu dostawy w tym samym czasie.

(2) Jeżeli zakłócenia w pracy wystąpią w wyniku sporów przemysłowych (w szczególności strajków i lokautów), jak również nieprzewidzianych przeszkód, na które nie mamy wpływu, np. Opóźnienia w dostawie podwykonawcy, zakłóceń w ruchu i operacyjnym, niedoboru materiałów lub energii, uzgodnione terminy dostaw przedłuża się o czas trwania zakłócenia spowodowane tymi okolicznościami.

(3) Prawidłowe i terminowe dostawy własne pozostają zastrzeżone. W razie potrzeby poinformujemy klienta niezwłocznie o niedostępności przedmiotu dostawy, a w przypadku wypłaty natychmiast zwróci się otrzymaną zapłatę.

(4) W przypadku przekroczenia niewiążącej daty dostawy / terminu, klient jest zobowiązany poprosić nas o dostawę na piśmie po ustaleniu okresu karencji wynoszącego 3 tygodnie. Dopiero pod koniec tego okresu stracimy ważność. W przypadku przekroczenia wiążącej daty dostawy / terminu, nie dotrzymamy terminu dostawy z powodu naruszenia winy, a prawa klienta w przypadku niewywiązania się z umowy reguluje (5).

(5) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania zobowiązania są wykluczone w przypadku nieznacznego zaniedbania z naszej strony, chyba że dojdzie do naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Nawiasem mówiąc, jesteśmy zobowiązani do klienta w przypadku opóźnienia w dostawie zgodnie z prawem. Przepisów. Jeśli jest to oparte na rażącym zaniedbaniu, nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej, typowo występującej szkody, w wyniku której można nam przypisać winę naszych prawnych przedstawicieli lub pełnomocników. Nawiasem mówiąc, nasza odpowiedzialność za zwłokę za szkody oprócz wydajności jest ograniczona do 5%, a za szkody zamiast wydajności do 20% wartości dostawy / usługi. Powyższe ograniczenia nie dotyczą odpowiedzialności za zranienie życia, kończyn czy zdrowie.

§ 5 RYZYKO ZAGROŻENIA

Ryzyko przechodzi na klienta, gdy tylko dostarczymy towar klientowi i poinformujemy o tym klienta. Klient jest zobowiązany do zaakceptowania w terminie 8 dni, o ile nie jest on uprawniony do odmowy przyjęcia z powodu istotnych wad.

§ 6 WŁASNOŚĆ

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty. Zastrzeżenie własności ma również zastosowanie do momentu spełnienia wszystkich – w tym przyszłych i warunkowych – roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z klientem.

(2) Klient nie jest uprawniony do przeniesienia lub zastawu towarów, ale jest uprawniony do dalszej sprzedaży zastrzeżonych towarów w prawidłowej działalności. On niniejszym przypisuje nam roszczenia wynikające z tego w stosunku do jego partnerów handlowych.

(3) Jeżeli towary są przetwarzane lub przetwarzane przez klienta, zachowanie tytułu obejmuje także całą nową rzecz. Klient nabywa współwłasność we frakcji odpowiadającej stosunkowi wartości jego towarów do wartości dostarczonych przez nas towarów.

(4) Jeżeli wartość wszystkich istniejących zabezpieczeń przekroczy istniejące roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie klienta udostępnimy wybrane przez nas papiery wartościowe.

(5) Jesteśmy uprawnieni do potwierdzenia naszej zastrzeżenia praw do tytułu bez odstąpienia od umowy. Dotyczy to w szczególności przypadków niewywiązania się z płatności przez klienta, w których jesteśmy uprawnieni do odzyskania zastrzeżonego towaru bez wyznaczania terminu.

§ 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(1) Jeżeli istnieje transakcja handlowa dla obu stron, klient musi dokonać kontroli towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu, o ile jest to wykonalne w zwykłym toku działalności, a jeśli usterka się pojawi, niezwłocznie powiadomić nas. Jeżeli klient tego nie uczyni, uważa się, że towar został zatwierdzony, chyba że jest to wada, która nie była widoczna podczas kontroli. Nawiasem mówiąc, stosuje się § 377 i nast. HGB.

(2) W przypadku nieznacznego odchylenia od uzgodnionej jakości lub w przypadku nieznacznego upośledzenia użyteczności, roszczenia z tytułu wad są wykluczone.

(3) Roszczenia klienta dotyczące wad są ograniczone do późniejszych wyników.Klient musi przyznać nam rozsądny termin na wykonanie uzupełniające.Dodatkowe działanie można wykonać według naszego uznania poprzez usunięcie wad lub wymiany. W przypadku niewykonania świadczenia uzupełniającego, klient ma prawo ograniczyć wybór lub odstąpić od umowy.Awaria działania uzupełniającego jest podawana w każdym przypadku tylko po nieudanej drugiej próbie.

(4) Dalsze roszczenia klienta, o ile nie wynikają z założenia gwarancji, są wykluczone. Nie dotyczy to przypadku umyślnego, rażącego niedbalstwa lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez nas.

(5) roszczenia regresowe klienta wg. § 478 BGB istnieje tylko w takim zakresie, w jakim klient i jego klient nie mają żadnych zobowiązań prawnych. Roszczenia z tytułu wad zostały zgłoszone.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(1) Odpowiadamy zgodnie z przepisami prawnymi za szkody spowodowane przez niewielkie zaniedbanie, więc jesteśmy odpowiedzialni, jeśli chodzi o życie, ciało i zdrowie nie zostały ranne. Odpowiedzialność istnieje tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych i jest ograniczona do typowej szkody możliwej do przewidzenia przy zawarciu umowy.

(2) Jeśli my, nasi przedstawiciele lub pełnomocnicy jesteśmy winni umyślnego lub rażącego niedbalstwa, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w przypadku rażącego niedbalstwa, jeśli chodzi o życie, ciało lub zdrowie, które nie zostało ranne, ale ogranicza się do typowych szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy.

(3) Nawiasem mówiąc, nasza odpowiedzialność za szkody wynikające z niemożności i rekompensaty za zmarnowane wydatki jest ograniczona do łącznej wartości 20% wartości dostawy / usługi. Dalsze roszczenia są wykluczone.

(4) Nasza odpowiedzialność za nieuczciwe zatajenie wady, przejęcie gwarancji lub ryzyko związane z zamówieniem oraz prawo odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

(5) W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

§ 9 OGRANICZENIE

(1) Okres przedawnienia roszczeń i praw z tytułu wad – z jakiegokolwiek powodu prawnego – wynosi 1 rok. Nie dotyczy to roszczeń regresowych. § 479 BGB. Ten okres przedawnienia ma również zastosowanie do wszystkich roszczeń odszkodowawczych klienta, które są związane z wadą – niezależnie od podstawy prawnej roszczenia.

(2) Okres przedawnienia zgodnie z art. (1) zasadniczo nie jest w przypadku umyślnego, nieuczciwego ukrycia wady, założeń gwarancyjnych, w przypadku obrażeń ciała, zdrowia lub życia, w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt, rażącego niedbalstwa lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, JURYSDYKCJA

(1) Nieważność poszczególnych postanowień niniejszej umowy lub jej składników nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień, w miejsce nieskutecznego postanowienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawowe. Kontrola.

(2) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tego stosunku umownego, w tym z obowiązku zapłaty, jest nasza siedziba. Jurysdykcja to także nasza główna siedziba. Jednakże jesteśmy również uprawnieni do złożenia pozwu w sądzie, który odpowiada za siedzibę lub oddział klienta.

Numer rejestru handlowego:
HRB 6248
Sąd rejestrowy:
Amtsgericht Bamberg
Numer identyfikacyjny VAT:
DE 263 015 356
Odpowiedzialny: U. Magaschütz


NB PARTS GmbH
Daimlerstraße 7
D-91301 Forchheim
Germany

info@nb-parts.de
Tel.: +49 (0) 9191 / 3416 0
Fax: +49 (0) 9191 / 3416 199